Jaunumi

Notikumi un jaunumi patversmē

Stājušies spēkā saistošie noteikumi par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Jēkabpils novadā

17.07.2022.

Saistošie noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku– suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku– turēšanas kārtību, klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu un agresīvu dzīvnieku izķeršanas kārtību, īpašnieka tiesības un pienākumus Jēkabpils novadā, kā arī pašvaldības institūciju, kas veic noteikumu izpildes uzraudzību un kontroli.

Dzīvnieka īpašniekam- personai, kurai pieder vai kuras rīcībā un aprūpē atrodas mājas (istabas) dzīvnieks jānodrošina:

dzīvnieka turēšanu, reģistrēšanu un vakcināciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

lai dzīvnieks, atrodoties ārpus tā īpašnieka valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, būtu identificējams (čips vai īpašnieka tālrunis);

lai dzīvnieks nerada netīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un sabiedrisko ēku telpās, kā arī novada sabiedriskajās vietās.

Bezsaimnieka sterilizētus kaķus var izmitināt un aprūpēt pilsētā vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā, nodrošinot tā labturību un apzīmēšanu. Personām, kuras baro mājas (istabas) dzīvnieku sabiedriskā vietā (pie kaķu mājām), jānodrošina barošanas vietas sakopšana.

Suņu saimniekiem papildus jārūpējas, lai:

suns neatrodas bērnu atpūtas un spēļu laukumos;

līdzi ir iepakojums suņa ekskrementu savākšanai pastaigas laikā pilsētas vai ciema publiski pieejamā teritorijā.

Novadā ārpus norobežotās teritorijas– suņu pastaigu laukumos, novada zaļajā zonā  un mežā- suns bez pavadas īpašnieka uzraudzībā un redzeslokā var atrasties tādā attālumā, kādā īpašnieks spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību, izņemot sekojošās vietas Jēkabpils novadā, kur suns jāved pavadā:

 • Brīvības iela 25/27 (Brīvības– Neretas ielas krustojuma skvērs), Jēkabpils;
 • Dambja iela 23, Vienības iela 4, Vienības iela 4A (Kena parks), Jēkabpils;
 • Kapu iela 1 un Kapu iela 2 (Jēkabpils pilsētas kapsēta), Jēkabpils;
 • "Krustpils saliņa", Jēkabpils;
 • "Mežaparks" (Mežaparks un Radžu ūdenskrātuves peldvieta), Jēkabpils;
 • Palejas iela 28A (Palejas ielas skvērs), Jēkabpils;
 • Pulkveža Oskara Kalpaka laukums, Jēkabpils;
 • Rīgas iela 205 (Uzvaras parks), Jēkabpils;
 • Rīgas iela 216K (Pils parks), Jēkabpils;
 • Skvērs pie Brīvības un Plostu ielas krustojuma, Jēkabpils;
 • Strūves iela 10 (Strūves parks), Jēkabpils;
 • vietas, kur tas aizliegts ar speciālām zīmēm (piktogrammām) vai aizliegums noteikts normatīvajos aktos.

 Par noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu.

Vadoties pēc noslēgtā līguma ar pašvaldību, Jēkabpils novada teritorijā klaiņojošu, agresīvu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu un nogādāšanu dzīvnieku patversmē, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nodrošina SIA “Jēkabpils pakalpojumi” (www.jekpak.lv).

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” aicina zvanīt vai sūtīt WhatsApp ziņu uz telefona nr. +371 29387082 šādos gadījumos:

par klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu vai agresīvu dzīvnieku, kas izrāda agresivitātes pazīmes vai uzbrūk cilvēkam vai citam dzīvniekam (var ziņot arī Jēkabpils novada pašvaldības policijai);

par bojā gājušu mājdzīvnieku, kuru atbilstoši normatīvo aktu prasībām nedrīkst apglabāt savā īpašumā;

par bojā gājušu mājdzīvnieku sabiedriskā vietā.

Dzīvnieka klaiņošanas gadījumā īpašniekam ir pienākums segt visus izdevumus, kas radušies dzīvnieka izķeršanas, transportēšanas, veterinārmedicīniskās aprūpes un uzturēšanas patversmē rezultātā, saskaņā ar saņemto rēķinu.

Dzīvnieka īpašnieks var izņemt dzīvnieku no patversmes ar Jēkabpils novada pašvaldības policijas atļauju, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, dzīvnieka reģistrācijas dokumentu un vakcinācijas apliecību.

Ja dzīvnieks pēc ievietošanas patversmē netiek izņemts 14 dienu laikā vai nav identificējams, to var eitanizēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai atdot turējumā citai personai.

 

Līdz ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudējuši Jēkabpils pilsētas, Krustpils novada, Viesītes novada un Aknīstes novada domju iepriekš pieņemtie saistošie noteikumi par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu.

Ar saistošajiem noteikumiem pilnā apmērā var iepazīties: https://likumi.lv/ta/id/333752-saistosie-noteikumi-par-majas-istabas-dzivnieku-turesanu-jekabpils-novada